Terms & Conditions | Heyhomie.io - Get the services you need

Terms & ConditionsPDF

I. DEFINICJE

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Strony internetowej;
 2. Konsument – Klient który składa Zamówienie w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu;
 3. Przedsiębiorca – Klient, który składa Zamówienie w celach związanych z jego działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu, w tym również Klient, który składa Zamówienie za pośrednictwem każdej innej osoby działającej w jego imieniu lub na jego rzecz;
 4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Strony internetowej;
 5. Strona internetowa, Strona – serwis internetowy za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia dostępny pod adresem: https://www.heyhomie.io;
 6. Usługi – usługi świadczone przez Spółkę, prezentowane na Stronie;
 7. Umowa – każda umowa, na mocy której Spółka świadczy na rzecz Klienta Usługi;
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Spółką na świadczenie przez Spółkę Usług;
 9. Spółka – Omnomnom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Studenckiej 17/10, 31-116 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem: 0000875726, NIP: 6762589856;
 10. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona internetowa, dostępna pod adresem: https://www.heyhomie.io jest prowadzona przez Omnomnom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Studenckiej 17/10, 31-116 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem: 0000875726, NIP: 6762589856.
 2. Za pośrednictwem Strony Internetowej Spółka oferuje Klientom Usługi wskazane na Stronie.
 3. Szczegółowy spis Usług wraz z podaniem ich cen jednostkowych znajduje się na Stronie internetowej.
 4. Umowa zawierana jest pomiędzy Klientem a Spółką zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 5. Klient może składać Zamówienia na Usługi znajdujące się w bieżącej ofercie Spółki za pośrednictwem Strony internetowej Spółki, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 6. Klient może zarezerwować, a Spółka przyjąć zamówienie usługi na terenie miast/a, w których/którym wybraną usługę realizuje.
 7. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu
 8. Spółka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nieterminowo regulował należności za wykonaną Usługę lub w sytuacji, gdy autentyczność Zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
 9. Godzina realizacji usługi wybrana przez Klienta jest godziną orientacyjną. W przypadku wybranych usług obowiązują przedziały czasowe, o których Klient zostanie poinformowany w trakcie dokonywania rezerwacji za pomocą informacji zawartych na stronie.
 10. W przypadku podania błędnego adresu przez Klienta i braku sprostowania lub odwołania usługi w terminie, pomimo starań Spółki usługa może nie zostać wykonana. W takiej sytuacji zostanie pobrana płatność w pełnej kwocie.
 11. Ceny podane na stronie zawierają dowóz lub dojazd do Klienta oraz wybrane materiały niezbędne do realizacji Usług.

III. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA, ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY

1.
Złożenie Zamówienia przez Klienta na Stronie internetowej obywa się w następujący sposób:

 1. Klient wybiera na Stronie internetowej odpowiadającą mu Usługę i możliwe wobec danej Usługi ewentualne opcje dodatkowe;
 2. Następnie wybiera datę i godzinę świadczenia przez Spółkę Usługi i dodaje adres, w którym Usługa ma być świadczona;
 3. Po tym etapie Klienta obligatoryjnie musi zarejestrować swoje indywidualne konto na Stronie internetowej, podając dane obowiązkowe, tj. imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail;
 4. Spółka, celem potwierdzenia tożsamości Klienta, przesyła Klientowi smsem kod autoryzacyjny, który Klient musi następnie podać na Stronie aby dokończyć procedurę rejestracji konta;
 5. Po zarejestrowaniu i autoryzacji konta, Klient zobowiązany jest dodać kartę płatniczą, za pomocą której będzie dokonywał płatności za zakupione Usługi, przy czym należność będzie pobierana z karty po zrealizowaniu przez Spółkę Usługi;

2.
Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Spółką Umowy dot. danej Usługi zgodnie z treścią Regulaminu.

3.
Umowę na świadczenie przez Spółkę na rzecz Klienta uważa się za zawartą z chwilą przystąpienia Spółki do jej realizacji.

4.
Warunkiem rejestracji jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (email), numer telefonu oraz wyrażenie zgody na treść Regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Spółkę oraz treść polityki prywatności Strony.

5.
Na założonym przez Klienta swoim indywidualnym koncie na Stronie, Klient ma możliwość sprawdzenia historii swoich Zamówień, płatności i faktur czy zapisanych adresów podanych przez niego w celu zrealizowania przez Spółkę danej Usługi.

6.
Klient może zalogować się do swojego indywidualnego konta na Stronie podając swój numer telefonu, użyty podczas rejestracji konta.

7.
Spółka może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Strony internetowej, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Strony, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. podał w trakcie rejestracji na Stronie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 2. dopuścił się za pośrednictwem Strony naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Strony;
 3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Spółkę za zachowania niezgodne z zobowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Spółki bądź osób trzecich.

8.
Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Strony, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Spółki.

9.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Strony usługami, Spółka podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

10.
Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 2. korzystania ze Strony w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 3. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Strony niezamówionej informacji handlowej (spam);
 4. korzystania ze Strony w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Spółki;
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Strony internetowej jedynie na własny użytek (zakaz korzystania ze Strony w celu prowadzenia działalności komercyjnej);
 6. korzystania ze Strony w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu i polityki prywatności Strony, z także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

11.
Klient może, poprzez Stronę internetową, zrezygnować ze złożonego Zamówienia. Rezygnacja przez Klienta ze złożonego Zamówienia jest bezpłatna, pod warunkiem, że Klient dokona rezygnacji do 2 godzin przed wskazaną godziną realizacji przez Spółkę tego Zamówienia.

12.
W przypadku, w którym Klient zrezygnuje ze złożonego Zamówienia w ciągu 2 godzin przed wskazana godziną realizacji przez Spółkę tego Zamówienia, Spółka ma prawo pobrać 50%, a w uzasadnionych przypadkach 100% opłaty za daną Usługę.

13.
Opisana w ust. 4 i 5 powyżej rezygnacja przez Klienta ze złożonego Zamówienia nie stanowi ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, jako że samo złożenie przez Klienta Zamówienia nie stanowi zawarcia Umowy, która jest zawarta dopiero z chwilą przystąpienia Spółki do jej realizacji.

14.
W przypadku, w którym Spółka nie będzie mogła zrealizować Usługi z przyczyn lezących po Stronie Klienta (np. brak kontaktu z Klientem, brak dostępu do miejsca wskazanego przez Klienta jako miejsce realizacji Usługi), Spółka ma prawo do pobrania od Klienta całości wynagrodzenia za Usługę, a Klientowi nie będą przysługiwać w stosunku do Spółki żadne roszczenia z tego tytułu.

IV. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Usług podawane są w złotych i zawierają wszystkie składniki według stawki określonej odrębnymi przepisami.
 2. Cena podana przy danej Usłudze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie aż do wykonania Zamówienia.
 3. Ceny Usług podane na Stronie dotyczą tylko oferty Strony i są ważne tylko w ofercie internetowej.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych usług do oferty Strony, usuwania produktów z oferty Strony, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na Stronie bądź wprowadzania w nich zmian, w tym również zmiany Regulaminu. Zmiany te nie będą miały zastosowania do Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem. O planowanych zmianach dotyczących Regulaminu lub cen Usług, zarejestrowani Klienci mogą być powiadamiani przed ich wprowadzeniem, za pomocą informacji zawartych w wiadomościach e-mail bądź poprzez umieszczenie tych zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim, z wyprzedzeniem na Stronie w widocznym miejscu, tak aby każdy mógł się z nimi zapoznać.
 5. Na Stronie istnieje możliwość płatności za zrealizowane przez Spółkę usługi przy wykorzystaniu kart płatniczych podanych przez Klienta podczas rejestracji swojego indywidualnego konta. Pobieranie przez Spółkę środków z karty płatniczej Klienta odbywa się przy pomocy usługi Stripe, obsługiwanego przez Stripe Inc. 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103, USA. Korzystając z tej formy płatności Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, z wyjątkiem ewentualnych kosztów narzuconych przez przedsiębiorców, za pomocą których płatność jest dokonywana.
 6. Nie ma możliwości zapłaty przez Klienta gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki.
 7. Klient zobowiązuje się, iż podana przez niego karta płatnicza będzie ważna przez cały okres korzystania przez niego ze Strony i Usług realizowanych przez Spółkę. W przypadku, w którym wygaśnie okres ważności karty płatniczej, Klient zobowiązuje się do niezwłocznego podania aktualnej karty, tak aby Spółka mogła ściągnąć należne jej środki od Klienta za wykonaną Usługę.
 8. Klient zobowiązuje się ponadto, iż na podanej przez niego karcie płatnicza będą odpowiednie środki, w celu zapłaty Spółce za zrealizowaną Usługę.

V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Złożone przez Klienta Zamówienie zostanie zrealizowane przez Spółkę w terminie i miejscu przez Klienta podanym.
 2. W przypadku braku możliwości zrealizowania przez Spółkę danej Usługi w terminie i miejscu przez Klienta podanym, Spółka niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Klienta, który będzie uprawniony do podania nowego terminu lub miejsca.
 3. W przypadku braku kontaktu przez Klienta w ciągu 5 dni roboczych od dnia wysłania przez Spółkę zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zamówienie uznaje się za nigdy nie złożone, a Spółka nie jest zobowiązana do świadczenia danej Usługi.
 4. Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane przez Spółkę odpowiednim dokumentem księgowym, który dostępny będzie dla Klienta na jego indywidualnym koncie na Stronie.

VI. KODY POLECAJĄCE

 1. Klient, mający założone indywidualne konto na Stronie, ma możliwość udostępnienia indywidualnego kodu „kodu polecajacego” na rzecz dowolnej osoby trzeciej.
 2. Aby tego dokonać Klient musi, w odpowiednim miejscu na Stronie internetowej, wybrać opcję udostępnienia tego kodu. Spółka umożliwia klientom udostępnienie tego kodu poprzez wykorzystanie narzędzi social media, tj. poprzez Facebook, Twitter, Messenger czy Whatsup.
 3. Po otrzymaniu danego kodu osoba trzecia może użyć go podczas składania Zamówienia na Usługi. Kod udostępniony osobie trzeciej jest ważny bezterminowo.
 4. W momencie, gdy osoba trzecia, której Klient udostępnił kod polecający, złoży na Stronie Zamówienie wykorzystując ten kod, Spółka zrealizuje zamówioną Usługę i pobrane zostanie wynagrodzenie, odpowiednia kwota wirtualnych środków pojawi się na koncie Klienta.
 5. Klient będzie mógł wykorzystać ww. wirtualne środki do opłacenia kolejnych Usług. Spółka, pobierając wynagrodzenie za zrealizowaną Usługę, będzie w pierwszej kolejności wykorzystywać te wirtualne środki.
 6. Ważność ww. wirtualnych środków to 3 miesiące kalendarzowe od dnia pojawienia się ich na koncie Klienta. Po tym okresie niewykorzystane środki przepadają, a Klientowi nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie wobec Spółki.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Spółka, za świadczone przez siebie Usług, ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych – z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 2. Klient, podczas składania Zamówienia bądź na późniejszym etapie, ma obowiązek poinformować Spółkę o wszelkich ewentualnych przeciwwskazaniach leżących po stronie Klienta bądź osoby, na rzecz której dana Usługa będzie realizowana, a związanych z zamówioną Usługą. W szczególności obowiązek ten odnosi się do Usług masażu – w takim wypadku Klient ma szczególny obowiązek poinformować Spółkę o wszelkich medycznych bądź pozamedycznych przeciwwskazaniach leżących po stronie Klienta, bądź osoby na rzecz której masaż będzie realizowany.
 3. W razie braku przekazania takiej informacji bądź przekazania niepełnej informacji, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa zrealizowania Usługi.
 4. Spółka ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody rzeczywiste. Odpowiedzialność za utracone korzyści jest wyłączona.
 5. Spółka wskazuje, że poszczególne Usługi będą realizowane przez osoby trzecie, związane ze Spółką stosownym stosunkiem prawnym (umową zlecenia, dzieło czy umową o współpracę gospodarczą B2B). Odpowiedzialność Spółki jest ograniczona wyłącznie do winy w wyborze.
 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania osób realizujących Usługi w imieniu Spółki na podstawie współpracy gospodarczej B2B, a to na zasadzie art. 429 kodeksu cywilnego, jako że wykonanie Usług Spółka powierzyła osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności. Osoby te ponoszą osobistą odpowiedzialność wobec Klientów.
 7. W razie zgłoszenia reklamacji bądź roszczeń przez Klienta dot. danej Usługi, Spółka zobowiązuje się ją niezwłocznie rozpatrzyć, w trybie wskazanym w pkt IX poniżej.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSZCZEGOLNYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ

MASAŻ

 1. Spółka świadczy usługi masaży mających na celu poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej klienta, nie prowadzi natomiast zabiegów leczniczych.
 2. Masaże wykonywane są przez profesjonalistów mających kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tego typu masaży.
 3. Spółka zapewnia sprzęt niezbędny do wykonania usługi, w tym w szczególności stół do masażu, olejek, podkłady, płyny do dezynfekcji.
 4. Czas trwania masaży wynosi 45, 90 lub 120 minut w zależności od wyboru Klienta.
 5. Spółka wykonując masaże posługuje się olejkami i materiałami hipoalergicznymi lub bezzapachowymi lub naturalnymi. Na życzenie Klienta lub osób trzecich, na rzecz których Klient dokonał zamówienia masażu, Spółka może udostępnić również olejki zapachowe. W przypadku reakcji alergicznych wywołanych zastosowaniem olejku zapachowego, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wybór Klienta lub osób trzecich.
 6. W większości przypadków masaż mający na celu poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej jest zabiegiem bezpiecznym.
 7. Osoby, których dotyczą wymienione niżej sytuacje, nie powinny poddawać się masażowi. Powinny również poinformować Spółkę o takich przeciwskazaniach:

  a. wszystkie stany chorobowe przebiegające z wysoką temperaturą ciała (powyżej 38° C), ostre i podostre stany zapalne;

  b. przerwanie ciągłości skóry, wczesny okres po złamaniach, skręceniach i zwichnięciach - w takich przypadkach można masować poszczególne zdrowe stawy;

  c. wszelkiego rodzaju zmiany dermatologiczne;

  d. blizny, stłuczenia, stany zapalne skóry, żylaki - w takich przypadkach można masować tylko zdrowe części ciała;

  e. alergie na stosowane do masażu kosmetyki;

  f. krwotoki lub tendencje do ich wystąpienia;

  g. niewyrównane wady serca, tętniaki, świeże zakrzepy, świeży zawał serca;

  h. nowotwory złośliwe i niezłośliwe;

  i. pourazowe wylewy w stawach i mięśniach (do 3 dni od urazu);

  j. zapalenia żył;

  k. zapalenie szpiku kostnego z przetokami;

  l. jamistość rdzenia;

  m. kobiety w ciąży;

  n. wszystkie przypadki wymagające interwencji chirurgicznej;

  o. osoby po zabiegach operacyjnych. (Masaż można wykonać 12 miesięcy po zabiegu jeśli był poważny i 6 miesięcy po mniejszym, jeżeli blizny są dobrze zagojone);

  p. choroba wrzodowa z krwawieniami;

  q. kamica wątrobowa i nerkowa;

  r. skazy krwotoczne (pochodzenia płytkowego, naczyniowa, osoczowa);

  s. schorzenia układu sercowo-naczyniowego (nadciśnienie tętnicze, wady zastawki przedsionkowo-komorowej lewej);

  t. niedokrwistość związana głównie z niedoborem żelaza i kwasu foliowego;

  u. białaczka;

  v. choroby nerek (ostra niewydolność nerek, kłębuszkowe i od miedniczkowe zapalenie nerek, kamica nerkowa, wrodzone wady nerek);

  w. zapalenie trzustki;

  x. cukrzyca ciążowa;

  y. gestozy – zespół chorobowy charakteryzujący się nadciśnieniem tętniczym, białkomoczem i obrzękami;

  z. nadczynność i niedoczynność tarczycy i przytarczyc;

  aa. osoby borykające się z gorączką niewiadomego pochodzenia;

  bb. kobiety w okresie menstruacji;

  cc. osoby powyżej 80 roku życia;

  dd. chorzy, u których stwierdzono hemofilię;

  ee. osoby z cerą naczynkową.

 8. Spółka wskazuje, że absolutnie nie jest również wskazane spożywanie alkoholu bezpośrednio bądź w przeciągu 12 godzin przed masażem. Klient, bądź osoba, na rzecz której masaż będzie realizowany, powinien najpóźniej na półtorej godziny przed masażem spożyć posiłek.
 9. Informację o przeciwwskazaniach do przeprowadzenia przez Spółkę masażu Klient ma obowiązek przekazać Spółce podczas składania Zamówienia albo w dowolnym czasie później, do momentu rozpoczęcia przez Spółkę świadczenia Usługi. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne następstwa zrealizowania Usługi.

KWIATY

 1. Spółka dostarcza bukiety kwiatów ciętych z wybranych i zmiennych kwiatów sezonowych.
 2. Bukiety dostępne są w dwóch wielkościach, średni o średnicy minimum 30 cm oraz duży o średnicy minimum 40 cm.
 3. Klient mający alergie na wybrane kwiaty lub silne reakcje na ich zapachy nie powinien zamawiać bukietów z oferty Spółki dla siebie lub osób trzecich posiadających takie alergie.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za reakcje alergiczne spowodowane zakupem kwiatów.

PRALNIA

 1. Minimalna wartość zamówienia Usługi pralniczej wynosi 100 zł brutto. Zamówienie usługi poniżej tej kwoty skutkuje wyrównaniem wartości zamówienia do kwoty 100 zł brutto.
 2. Usługa pralnicza obejmuje odbiór prania od Klienta oraz dowóz czystego i wyprasowanego (chyba, że inna jest wola Klienta) do tej samej lokalizacji.
 3. Czas realizacji Usługi pralniczej wynosi standardowo 38 godzin, a w trybie ekspresowym 14 godzin chyba, że specyfika prania/czyszczenia stanowi inaczej. Jest to czas, który upływa od przekazania prania Spółce do chwili dowozu prania Klientowi, nie uwzględnia on jednak dni wolnych od pracy oraz świąt.
 4. Pranie w trybie ekspresowym nie obejmuje w szczególności odzieży i artykułów wymagających wydłużonego czasu suszenia np. zawierających puch; artykułów noszących plamy głębokie wymagające prania wielokrotnego itp.
 5. Pranie weryfikowane jest w momencie dostarczenia do Pralni. W przypadku niezgodności z założeniami zamówienia, informacja o tym przekazywana jest Klientowi.
 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za pranie odzieży, która w chwili przekazania jej przez Klienta ma wady lub uszkodzenia materiału lub głębokie plamy. W takich przypadkach Spółka może również odmówić realizacji Usługi.
 7. Spółka standardowo wykonuje pranie odzieży i artykułów domowych, a oferta dotycząca usługi pralniczej podzielona jest na podkategorie obejmujące nast. artykuły:
  1. Odzież

   i. Lekka: koszulka t-shirt, koszulka polo, koszulka z długim rękawem, koszula, lekka & krótka sukienka, szorty typu legginsy, lekka spódnica, tunika, piżama. Akcesoria: rękawiczki, czapka, apaszka, szalik, krawat.

   ii. Średnia: bluza, polar, golf, sweter, spodnie, bezrękawnik, bluzka damska okolicznościowa, marynarka, żakiet, każdy element garnituru lub garsonki, bolerko, gorset, kamizelka, sukienka bez elementów dekoracyjnych, spódnica, lekka kurtka np. wiosenna.

   iii. Ciężka: kurtka jesienna, kurtka zimowa, kurtka puchowa, płaszcz, długa suknia wieczorowa, suknia dekorowana np. cekinami, futro sztuczne, spodnie narciarskie, kombinezon narciarski

  2. Dom

   i. Lekkie: prześcieradło, komplet pościeli zawierający: 2x poszewka i 1x poszwa, ręcznik, ścierka, firanka do 2m2, obrus do 8 osób, lekki koc lub kocyk dziecięcy, mała zabawka pluszowa do 40 cm wys., poduszka syntetyczna.

   ii. Ciężkie: koc, narzuta, zasłony, firany, obrus bankietowy, obrus powyżej 8 osób, kołdra, poduszka puchowa, śpiwór syntetyczny lub puchowy, pokrowiec na materac, zabawka pluszowa powyżej 40 cm, pokrowiec na fotel, pokrowiec na sofę.

 8. 8. Spółka w szczególności nie wykonuje prania odzieży i akcesoriów skórzanych, sukni ślubnych lub bardzo ozdobnych, dywanów, butów itp.
 9. Przy odbiorze prania sugerujemy, aby Klient sprawdził odbierane pranie pod względem ilościowym. Każda niezgodność ilościowa musi być zgłoszona Spółce w momencie odbioru prania. Odbiór prania od Spółki (bądź jej dostawcy) jest równoznaczny z potwierdzeniem zgodności ilościowej prania.
 10. Klient w chwili odbioru prania zobowiązany jest do wyjęcia odzieży z opakowania foliowego oraz sprawdzenia jego zawartości. W przypadku stwierdzenia jego uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt kierowcy i niezwłocznie skontaktować się ze Spółką. Reklamacje dotyczące uszkodzeń odzieży będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po pisemnym zgłoszeniu przez Klienta.
 11. W przypadku braku obecności Klienta w momencie dowozu czystego prania Spółka podejmie starania aby skontaktować się z Klientem i dostarczyć pranie tego samego lub następnego dnia. Jeśli będzie to niemożliwe, Klient zobowiązany jest odebrać pranie samodzielnie z wybranej lokalizacji Spółki, a na terenie miasta Klienta w terminie nie przekraczającym 14 dni. W przypadku braku odbioru w tym terminie Spółka ma prawo zutylizować pranie lub przekazać je osobom potrzebującym, a Klientowi nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia wobec Spółki.

SPRZĄTANIE

 1. Spółka świadczy usługę sprzątanie powierzchni prywatnych (mieszkalnych), w tym w szczególności mieszkań i domów w zakresie sprzątania standardowego, które obejmuje:
  1. Przestrzeń domowa:

   i. włożenie świeżych kwiatów do wazonu – jeśli dotyczy;

   ii. włożenie prania i nastawienia pralki z wyselekcjonowanym przez Klienta praniem (kolorystycznie, wg. materiałów);

   iii. odkurzenie lub zamiecenie i umycie podłóg;

   iv. odkurzenie wszystkich dostępnych powierzchni;

   v. wyczyszczenie zewnętrznych części urządzeń gospodarstwa domowego;

   vi. wyniesienie śmieci i wyczyszczenie koszy na śmieci;

   vii. wyczyszczenie drzwi, klamki;

   viii. odkurz wszystkich dostępnych lamp;

   ix. usunięcie pajęczyn;

   x. odłożenie zabawek na miejsce;

   xi. wytarcie parapetów;

   xii. umycie luster i ram;

   xiii. wyczyszczenie cokołów i listew przypodłogowych;

   xiv. pozostawienie kabli schowanych/zwiniętych w estetyczny sposób;

   xv. wytarcie włączników i gniazdek;

   xvi. rozładowanie pralki jeśli jest pełna i rozwieszenie mokrych rzeczy na suszarce;

   xvii. ściągnięcie suchych ubrań z suszarki i ułożenie ich;

   xviii. uporządkowanie rozrzuconych przedmiotów (buty, książki, ubrania itp.);

   xix. wyczyszczenie kratek wentylacyjnych – jeśli są dostępne;

   xx. pozostawienie narzędz do sprzątania w należytym porządku: wyczyszczenie mopa, odkurzacza itp.

  2. Kuchnia:
  3. i. wyczyszczenie wnętrza lodówki;

   ii. umycie naczyń i umycie zlewu;

   iii. wytarcie zewnętrznych powierzchni kuchennych (szafki, blaty);

   iv. wyczyszczenie mikrofalówki, piekarnika;

   v. usunięcie kamienia z czajnika;

   vi. opróżnienie czystej zmywarki;

  4. Sypialnia:

   i. zmiana pościeli na czystą, estetyczne pościelenie łóżka;

   ii. wytarcie szaf i szafek;

  5. d. Łazienka:

   i. umycie i odkażenie toalety, prysznica (całej kabiny łącznie z fugami jeśli są), wanny i zlewu;

   ii. usunięcie kamienia z baterii prysznica, wanny i zlewu;

   iii. wytarcie luster i szklanych powierzchni;

  6. Pokój dzienny:

   i. wyczyszczenie frontów szafek;

   ii. wyczyszczenie stołów, krzeseł;

   iii. odkurzenie sof (czystą końcówką lub samym wężem), ułożenie estetycznie poduszek.

 2. Spółka nie realizuje sprzątań tzw. głębokich zaniedbanych i wymagających obiektów, jak również sprzątania poremontowego.
 3. Spółka zapewnia środki czystości niezbędne do wykonania usługi.
 4. W przypadku udostępnienia środków przez Klienta, może również zrealizować usługę sprzątania korzystając z nich.
 5. Klient zobowiązany jest do zapewnienia narzędzi do pracy, takich jak odkurzacz lub miotła, mop, żelazko i deska do prasowania (dotyczy prasowania), drabina (dotyczy powierzchni nieosiągalnych w inny sposób np. pajęczyn, wysokich półek) itp.
 6. Cena sprzątania ustalana jest na podstawie metrażu powierzchni, która ma zostać posprzątana, przekazanej przez Klienta w momencie zakładania Zamówienia na Usługę.
 7. Opcjonalnie Klient może dołączyć do zamówienia mycie okien oraz prasowanie, które stanowią dodatkowy koszt.
 8. Czas realizacji sprzątania zależny jest od wielu czynników, w tym powierzchni, ilości sprzętów, układu mieszkania itp. Orientacyjny czas realizacji usługi sprzątania Spółka udziela Klientowi indywidualnie, na podstawie oględzin mieszkania przystępując do realizacji Usługi.

IX. INFORMACJE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Każdemu Klientowi, będącemu Konsumentem i korzystającemu ze Strony przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej Umowy bez podania przyczyny.
 2. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy - z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej przez Klienta będącego Konsumentem nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów realizowanych przez Spółkę, jeżeli Spółka wykonała w pełni i w całości usługę za wyraźną zgodą Konsumenta. Niniejsze postanowienie stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec Konsumenta, że po spełnieniu świadczenia przez Spółkę utraci on prawo odstąpienia od Umowy.
 4. W sytuacji, gdy Konsument po uprzednim zgłoszeniu żądania wykonania Usługi, korzysta następnie z prawa do odstąpienia od Umowy, ma on wówczas obowiązek zapłaty Spółce za świadczenia spełnione Spółkę do chwili odstąpienia od Umowy.
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi złożyć stosowne oświadczenie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być złożone wobec Spółki, w jeden z następujących sposobów:
  1. wysłane pocztą na adres siedziby przedsiębiorstwa Spółki: Omnomnom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Studenckiej 17/10, 31-116 Kraków;
  2. wysłane pocztą elektroniczną na adres mailowy Spółki: hello@heyhomie.io;
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Powyższe postanowienia dot. prawa do odstąpienia od Umowy stosuje się także do osób fizycznych zawierających umowy ze Spółką bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowy te nie posiadają dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanych przez te osoby działalności gospodarczych, udostępnionych na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

X. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Spółka zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Spółka została poinformowany o decyzji Klienta będącego Konsumentem o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Obowiązek określony w zdaniu poprzedzającym wiąże Spółkę tylko w przypadku, jeżeli jakiekolwiek należności zostały od Klienta będącego Konsumentem pobrane przed realizacją Usługi. Ponieważ jednak, co do zasady, Spółka pobiera od Klienta zapłatę po realizacji usługi, obowiązek ten zazwyczaj nie będzie miał miejsca.
 2. Spółka dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie - w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Powyższe postanowienia dot. prawa do odstąpienia od Umowy stosuje się także do osób fizycznych zawierających umowy ze Spółką bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowy te nie posiadają dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanych przez te osoby działalności gospodarczych, udostępnionych na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

XI. REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG

 1. 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować w jeden z następujących sposobów:
  1. pocztą na adres siedziby przedsiębiorstwa Spółki: Omnomnom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Studenckiej 17/10, 31-116 Kraków;
  2. mailowo pod adresem mailowym Spółki: hello@heyhomie.io;

   a. Spółka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w rozsądnym czasie, przy czym, w razie rozpatrywania reklamacji zgłoszonej przez Klienta będącego konsumentem, termin ten nie może przekroczyć 14 dni. Odpowiedź na reklamację (zarówno uznającą jak i nie uznającą reklamacji) Spółka przekazuje Klientowi pisemnie bądź w formie elektronicznej.

 2. W przypadku braku uznania zasadności reklamacji, Klient zostanie powiadomiony o stanowisku Spółki w terminie wskazanym w pkt 2 powyżej z podaniem uzasadnienia decyzji. Brak informacji w terminie 14 dni wobec Klienta będącego konsumentem, oznacza uznanie reklamacji i jej realizację.
 3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2 zdanie pierwsze, Klient będący konsumentem może zwrócić się o interwencję do odpowiedniego organu zajmującego się prawem konsumentów w kraju, z którego dokonywane było Zamówienie. W celu uzyskania pomocy lub porady należy przedstawić wszystkie dokumenty dotyczące poruszanej sprawy np. umowy, faktury, dokumenty gwarancyjne, rachunki.
 4. W przypadku reklamacji ilościowej lub jakościowej zaleca się spisanie w obecności osoby dostarczającej Zamówienie protokołu szkody.

XII. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Spółka podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Strony, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie błędy w działaniu Strony zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient powinien powiadomić Spółkę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Strony.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Strony Klient może zgłaszać w jeden z dowolnie wybranych sposobów:
  1. pocztą na adres siedziby przedsiębiorstwa Spółki: Omnomnom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Studenckiej 17/10, 31-116 Kraków;
  2. mailowo pod adresem mailowym Spółki: hello@heyhomie.io;
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony.
 5. Spółka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Omnomnom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Studenckiej 17/10, 31-116 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem: 0000875726, NIP: 6762589856.
 2. Szczegółowe informacje dot. zakresu i okresu przetwarzania danych osobowych przez Spółki oraz uprawnienia Klientów zawarte są w Polityce Prywatności.

XIV. WARUNKI TECHNICZNE

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:
  1. przeglądarkę internetową;
  2. program Adobe;
  3. aktywny adres e-mail;
  4. aktywne połączenie z siecią Internet;
  5. aktywny numer telefonu komórkowego;
  6. aktywną kartę debetową lub kredytową, która jest podpięta do indywidualnego konta Klienta na Stronie;
  7. dostęp do adresu, pod którym Spółka ma świadczyć Usługę.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie Stronie internetowej.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Spółką a Klientem zostaje poddane właściwym sądom polskim zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów prawa polskiego.